Aydınlatma Metni
Gizlilik Koşulları ve KVKK Politikası
Aydınlatma Metni Çerez Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, KİPTAŞ ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu")'na uygun olarak işlenmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu'nda tanımlı olan "Veri Sorumlusu" sıfatımızla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanağı, aktarıldıkları yerler ve haklarınız kapsamında sizleri bilgilendirmek isteriz. 

Kanun kapsamında şirketimiz veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan ürün ve hizmetler ile Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, satış kanalları, İştirak Şirketleri, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve İştirak Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe, kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Beyaz Masa, CİMER gibi kurumlar aracılığıyla şirketimize yapılan başvuruların doğru takip edilebilmesi ve sonuçlarının hatasız bir şekilde ilgili kurum aracılığıyla başvuru sahibine ulaştırılabilmesi için ilgili kişilerin kişisel verileri elektronik sistemlerimizde işlenebilecektir.

Ayrıca, Şirket veya İştirak Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, satış gişelerimizden işlem yaptığınızda, Şirketimizin düzenlediği eğitim, tanıtım, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Müşteri sözleşmesinde belirtilmeyen, müşterinin ilerleyen zamanlarda oluşacak talepleri için üretilecek veya talep edilecek ilave kişisel veriler ancak talebin gerçekleştirilmesi için kullanılacak ve başka işlemler için kullanılmayacak, işlenmeyecek ve yasal zorunluluklar haricinde başka kurumlar ile paylaşılmayacaktır.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve İştirak Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve iştirak Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, İştirak Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, İştirak Şirketleri müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimizce; kişisel verileriniz, KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde:

 • Ticaret Kanunu'ndan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;
 • Sözleşmeden doğan ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması;
 • Tabi olduğumuz mevzuatlar uyarınca Şirket müşterisini tanımamız konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kimlik ve adres tespiti başta olmak üzere kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, şirketimizdeki işlem yapma amacınız gibi bilgilerinizin kaydedilmesi;
 • ikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması;
 • Elektronik (Genel müdürlük birimleri, şubeler, iştirak şirketler, çağrı merkezi, internet sayfası, mobil uygulamalar ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi;
 • İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası;
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası;
 • Sizlere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması;
 • Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin,
 • Sosyal Medya üzerinden yapılan talep ve şikâyetlerinizin değerlendirilmesi ve çözüm önerilmesi;
 • Hacim arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
 • Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi;
 • Şirketimizin iştirakleriyle yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi;
 • Kurumumuzun taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi;
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası;
 • Güvenlik sebebiyle ve kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında binalarımızda kamera görüntülerinin kaydedilmesi; gibi amaçlar kapsamında işlenmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e) KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak

Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, Başvuru Formu Örneği'ne uygun bir form doldurup imzalayarak, şu kanallardan birine iletebilirsiniz:

 • Şahsen Başvuru: Kiptaş - Seyitnizam Mahallesi, Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi No: 17/1 Zeytinburnu - İstanbul adresi, Bütçe, Finans ve Bilgi İşlem Müdürlüğü
 • Posta ile Tebligat (Noter Onaylı): Kiptaş - Seyitnizam Mahallesi, Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi No: 17/1 Zeytinburnu - İstanbul adresi, Zarf üzerine: "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılacaktır.
 • Faks: 0212 510 58 88 numaralı faks. Belge üzerine: "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılacaktır.
 • E-Mail: kisiselveri@kiptas.com.tr e-posta adresi.

Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.