16.11.2023

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İlanı

KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

İLANEN DUYURULUR

 

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 11/12/2023 Pazartesi günü saat 13:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

 

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 28.12.2023 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

 

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.


                    YÖNETİM KURULU ÜYESİ                                                                         YÖNETİM KURULU BAŞKANI             

                          GENEL MÜDÜR                                                                                                     ERTAN YILDIZ

                              ALİ KURT                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                 
Ticaret Sicil Numarası: 231873/179439

Mersis No: 05630-0221-1800019

Vergi Dairesi ve No: Büyük Mükellefler – 563 002 2118

 

 

 

 

KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 11/12/2023  TARİHİNDE YAPILACAK

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

 

1.          Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2.          Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,

3.          Dilek, temenniler ve kapanış. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V E K A L E T N A M E

 

………………………. ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

…………………………………………………… Anonim Şirketi’nin …………… günü Saat …………’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. ‘yı vekil tayin ediyoruz.

 

 

Vekilin(*) ;

 

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

 

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :